PROF. DR HAB. SŁAWOMIR GÓRZYŃSKI, OOP, aih, AIG

Wissenschaftliche Biographie

orcid: 0000-0001-6067-4355

Bibliographie

1982

1.      Mały herbarz historyka, Bd. 1, Mithrsg., Mitentwicklung Sławomir Górzyński, Warszawa 1982. (das Buch)

1984

2.      Mały herbarz historyka, Bd. 2, Mithrsg., Mitentwicklung Sławomir Górzyński, Warszawa 1984. (das Buch)

1985

3.      Sławomir Górzyński, Sprawozdanie z sesji epigraficznej, „Teka Historyka” 1985, Heft 2.

4.      Sławomir Górzyński, Stemmata in polnischen Druckwerken des 16. Jahrhunderts [Rez. Franciszek Pilarczyk, Stemmata w drukach polskich XVI wieku, Zielona Góra 1982], „Adler”. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd 13, 1985, Heft 12.

5.      Sławomir Górzyński, Z dziejów polskiego możnowładztwa [rez. Włodzimierz Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, Warszawa 1985], „Kierunki”1985, 1 września.

1986

6.      Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu, Montmartre, Saint Vincent, Batignolles, Hrsg.  Andrzej Biernat, Warszawa 1986. (das Buch)

·        Rez.: Barbara Konarska, „Acta Poloniae Historica”, Bd. 62, 1990, S. 219-221.

7.      Sławomir Górzyński, Heraldyka nobilitacji austriackich 1772-1918, [in:] „Sborník příspěvků III Setkání genealogů a heraldiků”, Ostrava 1986.

1987

8.      Sławomir Górzyński, Die Chronologie und der Computer, „Computergenealogie, Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung” 3, 1987.

9.      Sławomir Górzyński, Z pobytu w archiwum wiedeńskim, „Archeion”, Bd. 83, 1987, S. 321-322.

1988

10.   Sławomir Górzyński, O herbach rycerstwa polskiego krytycznie [rez. Herby rycerstwa polskiego z. 1-15, Warszawa 1987-1988], „Mówią Wieki” 1988, Nr 8.

11.   „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 1989-.

1990

12.   Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990. (das Buch)

13.   Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, 2. Aufl., kor., Warszawa 1990. (das Buch)

14.   Sławomir Górzyński, Znaki rytowane na cegłach piwnicy więziennej w Wieży Grodzkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, [in:] Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, Hrsg. Danuta Gieysztor-Rosa und Maria Prosińska, Warszawa 1990, S. 40-46.

15.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Kronika rodów Podola, Wołynia i Ukrainy Kazimierza Pułaskiego, Bd. 2 i 3, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1990, Nr 2, S. 16-19.

16.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Teil 1: Województwo białostockie, Warszawa 1990. (das Buch)

17.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Teil 2: Województwo kieleckie, województwo krakowskie, Warszawa 1990. (das Buch)

18.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Teil 3: Województwo lubelskie, województwo lwowskie, Warszawa 1990. (das Buch)

19.   Sławomir Górzyński, Niemiecki leksykon heraldyki [rec. Oswald Gert, Lexicon der Heraldik, Mannheim Wien-Zürich 1985], „Studia Źródłoznawcze”, Bd. XXXI, Warszawa 1990, S. 98-99.

1991

20.   Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, Bd. 1, Hrsg, Vorwort Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Warszawa 1991. (das Buch)

21.   Sławomir Górzyński, Standeserhebungen in Galizien 1772-1918, „Adler”. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd. 16, 1991, Heft 3, S. 67-70.

22.   Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, [in:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, Hrsg.  Janina Leskiewiczowa, Bd. 9, Warszawa 1991, S. 81-136.

23.   Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu – Père Lachaise, Bearb. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Hrsg.  Andrzej Biernat, Warszawa 1991. (das Buch)

24.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Teil 4: Województwo warszawskie, Warszawa 1991. (das Buch)

25.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Teil 5: Województwo stanisławowskie, województwo tarnopolskie, Warszawa 1991. (das Buch)

26.   Sławomir Górzyński, Pulaskis of the Slepowron Crest, USA 1991. [non vidimus![1]]

1992

27.   Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, Bearb. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński, Warszawa 1992. (das Buch)

28.   Sławomir Górzyński, Miasta Galicji i ich herby. Krótki przegląd zasobu Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu (komunikat), [in:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, Hrsg. Piotr Dymmel, Lublin 1992.

29.   Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, 3. Aufl., Warszawa 1992. (das Buch)

·        Rez.: Maria Bobowska-Kowalska, „Genealogia”, Bd. 5, 1995, S. 155-162.

30.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Teil 6: Województwo poznańskie, Warszawa 1992. (das Buch)

31.   Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów Podola, Wołynia i Ukrainy, Bd. 2, Bearb. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Warszawa 1992.  (das Buch)

32.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 1, Hrsg. Sławomir Górzyński et all., Warszawa 1992. (das Buch)

33.   Sławomir Górzyński, Heraldyka nobilitacji okresu Napoleona I, [in:] „Sborník příspěvků IV Setkání genealogů a heraldiků” [14-15. 10. 1989], Ostrava 1992, S. 19-21.

1993

34.   Szymon Konarski, Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego, Bearb. Sławomir Górzyński, Vorwort Stefan. K. Kuczyński, Warszawa 1993. (das Buch)

35.   Sławomir Górzyński, Nobilitacje przemysłowców w Galicji w latach 1772-1918, [in:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, Hrsg.  Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1993.

1994

36.   Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, Aufl. 3 Nachdruck, Warszawa 1994. (das Buch)

37.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Czy istnieje możliwość rekonstrukcji zaginionego fragmentu „Kroniki” Kazimierza Pułaskiego?, „Miscellanea Historico-Archivistica”, Bd. 4, Warszawa 1994, S. 251-258.

38.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 2, Hrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 1994. (das Buch)

1995

39.   Szymon Konarski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk, Vorwort, Bearb. Sławomir Górzyński, Warszawa 1995. (das Buch)

40.   Sławomir Górzyński, XXI Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki (Luksemburg 28 VIII – 3 IX 1994), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1995, Nr 13, S. 25-27.

41.   Ars heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce, Bearb. und Katalogtext Sławomir Górzyński und Leszek Pudłowski, Warszawa 1995. (das Buch)

1996

42.   Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Groby polskie na cmentarzach paryskich, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”, Bd. 3, 1996, S. 209-235.

43.   Rekonstrukcja malowideł ściennych w Wollfahrtskirche w Bonn, [in:] „Ochrona Zabytków”

44.   Sławomir Górzyński et all., Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa 1996. (das Buch)

45.   Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Teil 7: Województwo poleskie i wołyńskie, Warszawa 1996. (das Buch)

46.   Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym – tezy referatów, Hrsg. Maria Koczerska, Sławomir Górzyński, Warszawa 1996.

47.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 3, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 1996. (das Buch)

1997

48.   Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1997. (das Buch)

49.   Sławomir Górzyński, Rodzina Radziwiłłów i ich tytuły, „Miscellanea Historico-Archivistica”, Bd. 7 [Archiwalia Radziwiłłów herby Trąby, Hrsg. Teresa Zielińska], Warszawa 1997, S. 19-26.

50.   Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 1997. (das Buch)

51.   Adam W. Englert. Żołnierz, historyk, archiwista, Hrsg. Leszek Pudłowski und Sławomir Górzyński, Warszawa 1997. (das Buch)

1998

52.   Sławomir Górzyński, Pułascy herbu Ślepowron, [in:] Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości, Hrsg.  Janusz Maciejewski, Ewa Bem-Wiśniewska und Jacek Wójcicki, Warszawa 1998, S. 1-11.

53.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 4, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 1998. (das Buch)

1999

54.   Warszawa i Mazowsze. Rozważania nad Dziejami, Bd. 4, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 1999.

55.   Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, 2. Aufl., kor., Warszawa 1999. (das Buch)

56.   Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, kollektive Arbeit, Autor und Hrsg.  Andrzej Biernat und Sławomir Górzyński, Warszawa 1999. (das Buch)

·        Rez.: Maria Wiśniewska, „Kwartalnik Historyczny”, Jh. 108, 2001, Nr 3, S. 149-151.

2000

57.   Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867), Bearb. Elżbieta Sęczys, zum Druck vorbereitet von Sławomir Górzyński, Warszawa 2000. (das Buch)

·        Rez.: Stefan Hartmann, „Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung”, Bd 50, 2001, S. 615-616.

58.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 5, Mithrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2000. (das Buch)

2001

59.   Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Hrsg Sławomir Górzyński, Warszawa 2001. (das Buch)

60.   Sławomir Górzyński, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, [in:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2001, S. 31-40.

61.   Sławomir Górzyński, Herby gubernialne i miejskie w Królestwie Polskim, [in:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2001, S. 25-30.

62.   Sławomir Górzyński, Katalog wystawy [dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu], [in:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2001, S. 53-111.

2002

63.   Heraldyka i okolice, Hrsg. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska, Warszawa 2002. (das Buch)

·        Rez.: Tomisław Giergiel, Jubileuszowy dar, „Zeszyty Sandomierskie”, Jh. 10, 2003, Nr 17, S. 59-60.

64.   Sławomir Górzyński, Między Orłem Białym i Czerwonym, [in:] Heraldyka i okolice, Hrsg. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska, Warszawa 2002, S. 355-361

65.   Sławomir Górzyński, Nowe źródło do heraldyki miejskiej Drugiej Rzeczypospolitej (Aussage), [in:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939), Hrsg.  Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002, S. 279-296

66.   Piotr Mańkowski, Pamiętniki, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2002. (das Buch)

·        Rez.: Jan Niemiec, „Studia Catholica Podoliae”, A. 3, 2004-2005, Nr 3, S. 677-680

67.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 6, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2002. (das Buch)

68.   Słownik patronów ulic Warszawy, Hrsg. Stanisław Ciepłowski, współautor Sławomir Górzyński, Warszawa 2002. (das Buch)

2003

69.   Świat pogranicza, Hrsg. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Warszawa 2003. (das Buch)

70.   Sławomir Górzyński, Naturalizacja Polaków we Francji XVII-XVIII wieku, [in:] Świat pogranicza, Hrsg. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Warszawa 2003, S. 237-256.

71.   Sławomir Górzyński, Herby samorządowe II Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, [in:] „Kronika Warszawy” Nr 4 (119) 2003.

2004

72.   Sławomir Górzyński, Stefan K. Kuczyński, Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego, „Przegląd Historyczny” Jh 2004, Heft 3, S. 435.

73.   Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, Bd. 1, wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński, 2. Aufl., kor., Warszawa 2004. (das Buch)

74.   Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, Bd. 2, Vorwort, Einleitung, Index Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński, 2. Aufl., kor., Warszawa 2004. (das Buch)

75.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 7, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2004. (das Buch)

2006

76.   Benedykt hr. Tyszkiewicz, Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, Bd. 1, Bearb. Sławomir Górzyński, Warszawa 2006. (das Buch)

77.   „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., Bearb. Sławomir Górzyński, Fussnote und Vorwort Krzysztof Chłapowski und Sławomir Górzyński, Warszawa 2006. (das Buch)

78.   Sławomir Górzyński, Między orłem niemieckim a śląskim. Tajemnica inskrypcji grobowej księcia Władysława I cieszyńskiego w katedrze pizańskiej, [in:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. VII, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, Teil 2, Hrsg. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin 2006, S. 101-124.

79.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 5 [Nachdruck], Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2006. (das Buch)

2007

80.   O polskich elitach raz jeszcze, Hrsg. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, Warszawa 2007. (das Buch)

81.   Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji, [in:] O polskich elitach raz jeszcze, Hrsg. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, Warszawa 2007, S. 69-76.

82.   Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867), Bearb. Elżbieta Sęczys, Sławomir Górzyński, 2. Aufl., kor., Warszawa 2007.

83.   Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Teil 8, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2007. (das Buch)

2008

84.   „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Neue Folge (NF) Bd. VIII (XIX), Hrsg. Stefan K. Kuczyński, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2008.

85.   Sławomir Górzyński, Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie – praktyka i prawo, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. VIII (XIX), Hrsg. Stefan K. Kuczyński, Sławomir Górzyński, Warszawa 2008, S. 115-132.

86.   Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Polacy pochowani na Cmentarzu w Montrésor. Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor, Warszawa 2008. (das Buch)

87.   Bartłomiej Szyndler, „Z ziemi włoskiej do Polski”. Historia legionów polskich 1797-1807, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2008.

88.   George Burnett, Obraz obecnego stanu Polski, Vorwort und Kommentar Sławomir Górzyński, Warszawa 2008. (das Buch)

89.   Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, Bd. 1, Sławomir Górzyński [Redaktionsmitglied] i in., Warszawa 2008.

90.   Sławomir Górzyński, Jan Potocki e Stanisław Kostka Potocki: relazioni familiari, [in:] Archeologia letteratura collezionismo, a cura di Elżbieta Jastrzębowska e Monika Niwójt, Roma 2008, S. 12-19.

91.   Sławomir Górzyński, Między Orłem Cesarskim a Cieszyńskim. Pizańska sepultura księcia cieszyńskiego, [in:] Historia u Piastów. Piastowie w historii, Hrsg. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, S. 127-144.

92.   Sławomir Górzyński, Formowanie się Stanu Panów – Stanu Magnatów w Galicji po 1775 roku, [in:] Ročenka textů zahraničnìích profesorů. The Annual Texts by Foreign Guest Professors, ročník/volume 2, Univerzita Karlova w Praze 2008, S. 97-116.

93.   Seria Nobilitas in historia moderna, Sławomir Górzyński [Redaktionsmitglied], Ostrava 2008-.

2009

94.   Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 2009. (das Buch)

·        Rez.: M. Županič, Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji (Polnische Aristokratie in Galizien), Warszawa 2009, „Adler” Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd 25, 2010, Heft 6, S. 292-293.

·        Rez.: „Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne”, Sławomir Górzyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Dorota Felcenloben, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 10 (2011) s. 144-145.

95.   Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Hrsg. Andrzej Rachuba und Sławomir Górzyński, Warszawa 2009.

96.   Benedykt hr. Tyszkiewicz, Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, Bd. 2, Bearb. Sławomir Górzyński, Warszawa 2009.

97.   „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., do Bearb. Sławomir Górzyński, Fussnote und Vorwort Krzysztof Chłapowski und Sławomir Górzyński, 2. Aufl., kor., Warszawa 2009. (das Buch)

98.   Arystokracja polska na starej fotografii na przykładzie zbioru fotograficznego Archiwum Akt Dawnych, Bearb. Sławomir Górzyński, Warszawa 2009 [nur die elektronische Version als ikonografische Datenbank, siehe: www.pther.eu, Papierversion vom Markt genommen].

99.   Sławomir Górzyński, Od wydawcy, [in:] Andrzej Rachuba, Jūratė Kiaupienė, Zigmantas Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, 2 Aufl. 2, Warszawa 2009, S. 5-6.

100.           Sławomir Górzyński, Herby „przemysłowe”, [in:] Silva rerum antiquarum, Herg. Robert W. Szwed, Częstochowa 2009, S. 263-272.

101.           Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji – zmiana czy trwanie, [in:] Nobilitace ve světle písemných pramenů, Nobilitas in historia moderna, tomus 2, Ostrava 2009.

2010

102.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. IX (XX), Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2010.

103.           Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Teil 9, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2010. (das Buch)

104.           Sławomir Górzyński, In memoriam Stefana Kuczyńskiego, „Barok. Historia-literatura-sztuka”, półrocznik XVII/2(34)2010, Warszawa 2010.

105.           Hołd lenny w Krakowie w 1796 r. [in:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, Hrsg. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010

2011

106.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. X (XXI), Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2011.

107.           Sławomir Górzyński, O pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych, [in:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty, Hrsg. Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska-Pietrzak, Tadeusz Nowak, Warszawa 2011

108.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XI (XXII), Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2012.

109.           Sławomir Górzyński, Identyfikacja stanowa i heraldyczna na grobach polskich emigrantów (na przykładzie cmentarza w Montmorency), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XI (XXII), Warszawa 2012.

110.           Sławomir Górzyński, Stefan Krzysztof Kuczyński (13 stycznia 1938 – 3 stycznia 2010), „Przegląd Historyczny” 2011, Heft 3, S. 409-413.

111.           „Forum Artis Rhetoricae” Warszawa 2011, Nr 2, Mithrsg. Sławomir Górzyński.

112.           Sławomir Górzyński, „Industrial” Coats of Arms, „The Polish Heraldry Society Yearbook”, New Series Vol. X (XXI), edited by Sławomir Górzyński, Warsaw 2011.

113.           Sławomir Górzyński, Słowo o Profesorze Jakubie Zdzisławie Lichańskim, [in:] „Rhetorica Regina Artis Scientiaeque”, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2011.

114.           „Rhetorica Regina Artis Scientiaeque”, Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2011

115.           Mezi tesinskou a cisarskou orliciNahrobek tesinskeho kniziete w Pise, [in:], Genealogicke a heraldicke informace 2010, Brno 2011, ss. 94-103 (Polnisch: Między orłem cesarskim a śląskim…)

2012

116.           Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony, Warszawa 2012 (Mit Iwona Dacka-Górzyńska). (das Buch)

117.           Społeczeństwo Polski średniowiecznej, Bd. 12, Hrsg. Sławomir Górzyński

2013

118.           Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Hrsg.  A. Jaworska i S. Górzyński, Warszawa 2013

119.           Metryka Koronna, digital edition zob. www.pther.eu (env. 450.000 digitalkopien und Datenbank).

120.           Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Mitglied des Redaktionsrates seit 2013, od 2103 roku.

121.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XII (XXIII), Hrsg. Sławomir Górzyński, Warszawa 2013

2014

122.           Ermenonville, Rousseau i Radziwiłłowie [in:] Studia Z Dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), Hrsg. Sławomir Górzyński und Mirosław Nagielski, Warszawa 2014 ss. 153-168.

123.           Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), Hrsg. Sławomira Górzyński und Mirosław Nagielski, Warszawa 2014

124.           Terminologia heraldyczna w dziele Szymona Okolskiego [in:] „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Bd. XIII, S. 51-56

125.           Encyklopedia Katolicka, hasło: Studia Źródłoznawcze.

126.           Encyklopedia Katolicka, hasła: Szlachta.

127.           Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, NF Bd XIII – Hrsg. Sławomir Górzyński

2015

128.           Fotografie Oddziału III digital edition (zob. pther.eu) (das Buch –digital)

129.           V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu. Rzeszów, 20-24 września 2015. Księga abstraktów, S. 96.

130.           Andrzej Ciechanowiecki – nekrolog [in:] „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Bd. XIV, S. 5

131.           Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji (dital version sehe. pther.eu)

132.           Józef Szymański (1931-2011), [in:] „Mediewiści”, Hrsg. Jerzy Strzelczyk, Bd. III, Poznań 2015, ss. 255-260.

133.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XIV – Hersg. Sławomir Górzyński

134.            Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Teil 11, Mithrsg.  Sławomir Górzyński, Warszawa 2015 (das Buch)

135.           Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, Hrsg. Sławomir Górzyński

2016[2]

136.           Książę Schwarzenberg – czyli o nobilitacjach [in:] Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, Hrsg. Maria Koczerska, Piotr Węcowski, Warszawa 2016, ss. 196-198.

137.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” NF Bd. XV – Hersg. Sławomir Górzyński

138.           Monumenta Poloniae epistolaria, Mitglied des Redaktionsrates, Sławomir Górzyński, Wojciech Krawczuk, Bożena Popiołek [et al.]

2017

139.           Legitymacje szlachectwa Radziwiłłów w Galicji [in:] Radziwiłłowie w służbie Marsa, Hrsg. Mirosław Nagielski, Karol Żojdź, Warszawa 2017, ss. 369-376.

140.           Źródła do biografistyki w galicyjskich aktach wywodowych [in:] In servitute scientiarum : biografistyka, Galicja, Druga Rzeczpospolita : księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego, Hrsg. Antoni Maziarz, Opole 2017, S. 69-75.

141.           Inwentarz tymczasowy Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Tom 1, Bellerive-sur-Allier 2017 [digitalversion: www.pther.eu, zob. rok 2015], Mit: A. Biernat, I. Dacka-Górzyńska i J. Pezda. (das Buch)

142.           Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, opracowanie i wydanie Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2017. [serie Monumenta Poloniae epistolaria] (das Buch)

·        Rez.: T. Srogosz, A. Stroynowski, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Humani-styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ZESZYTY HISTORYCZNE 2018, t. XVII, s. 287–291 http://dx.doi.org/10.16926/zh.2018.17.20

·        Rez.: B. Popiołek, Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, [w:] „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, TOM XXI (2018), ZESZYT 2 (50), s. 145-151

143.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XVI – Hersg. Sławomir Górzyński

2018

144.           Witosławscy herbu Nieczuja [in:] Origines, fontes et narrationes – pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin, Hrsg. Marek Cetwiński, Maciej Janik mit Marek Nita, Częstochowa 2018, S. 279-292.

145.           From Kraków to Venice [in:] SpainIndia – Russia. Centres, Bordelands, and Peripheries of Civilisations, Ed. Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina Gonzalez Caizan, Warsaw 2018, pp. 461-468

146.           Henryk Stecki, Pamiętnik, Bearb. Sławomir Górzyński, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2018. (das Buch)

147.           Metryka Koronna - pamięć państwa. The Polish and Lithuanian Metrica - memory of the state, Revised by Sławomir Górzyński. Authors: Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk, Janusz Grabowski, Aliaksandr Hruša and Sławomir Górzyński, Warsaw 2017 (Druck 2018) (das Buch)

148.           Inwentarz tymczasowy Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Bd. 2, Bellerive-sur-Allier 2018 [digital version www.pther.eu], mit A. Biernat und I. Dacka-Górzyńska (das Buch)

149.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XVII – Hersg. Sławomir Górzyński

2019

150.           Uwag kilka dotyczących epigrafiki XIX-wieku w nawiązaniu do jubileuszu Andrzeja Biernata [in:] [w:] „Archiwista polski” 2(94)/2019, R. 24, ss. 21-26

151.           Unia lubelska 1569. Pieczęcie herby, Warszawa 2019 (aneksy: H. Wajs, R. Jankowski, J. Król-Próba), (das Buch)

152.           „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, NF Bd. XVIII – Hersg. Sławomir Górzyński

2020

153.           Ignacy Włodzimierz Thun, Wspomnienia. Historia mojego życia, oprac. S. Górzyński, Warszawa 2020

154.           Posłowie. Między Pomorzeam a Śląskiem – przyczynek do dziejów polskiej linii rodziny Thun [in:] Ignacy Włodzimierz Thun, Wspomnienia. Historia mojego życia, oprac. S. Górzyński, Warszawa 2020, S. 174-178 und Stammtafel S. 169-173.

Anhang 1

Magisterdiplom der Universität Warschau, 26.11.1986

Anhang 2

Diplom zur Verleihung des Doktortitels, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 17.1.2007

Anhang 3

Habilitationsurkunde, ausgestellt vom Wissenschaftlichen Rat des Histori-schen Instituts der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Poznań, 26.03.2013

Anhang 4

Akquisition von Forschungs-Drittmitteln

1.      2008-2012 - Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa”, nr projektu Nr 1417/B/H03/2008/34, Instytut Badań Inter-dyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, współwykonawca. / Polska.

2.      2010-2016 - Polacy i ich groby na podparyskim cmentarzu Montmorency, nr projektu Nr 1792/H03/2010/38 ‐ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Towarzystwo Miłośników Hi-storii, współwykonawca. / Polska.

3.      2011-2017 - „Nauki pomocnicze historii: heraldyka, sfragistyka, genealogia – bazy danych”, nr projektu 0075/FNiTP/H11/80/2011 ‐ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towa-rzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu, / Polska

4.      2011-2017 - „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej”, NPRH nr 12H 11 0016 80, Polskie Towarzystwo Historyczne. NPRH nr Nr 0156/FNiTP/H12/80/2011. Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, współwykonawca, kierownik wydzielonej części projektu, / Polska

5.      2012-2017 - Metryka Koronna Księgi Wpisów, digitalizacja i udostępnienie jej w Internecie, nr projektu 0007/NPRH2/H11/81/2012 ‐ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie To-warzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu. / Polska. Sehe: http://pther.eu/MK/in dex.html (Sehe auch Bibliografia: Metryka Korona - Crown Metric)

6.      2014-2019- Digitalizacja i udostępnienie w internecie ksiąg grodzkich i ziemskich płockich. Przy-gotowanie kartoteki urzędników, NPRH , 0043/NPRH3/H11/82/2014 Ministerstwo Nauki i Szkol-nictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu. / Polska (Sehe. http://pther.eu/Plockie/Index.html)

7.      2015 - Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Histo-rycznymi we Francji (tom 1), a także wykonanie inwentarza i publikacja w internecie, grant Mini-stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). / Polska, Sehe http://www.pther.eu/atoz/in-dex.htm l Kierownik projektu.

8.      2015 - Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815‐2015), nr projektu NPRH Nr 0003/NPRH4/H la/83/2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskie Towarzystwo Heraldyczne / Polska, członek zespołu

9.      2015-2016 - Polskie groby na terenie Owernii, grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), zakończony w 2016 r. Kierownik projektu, wykonawca. / Polska. (http://pther.info/Ower-nia/CmentarzeOwernia.html)

10.   2018 - Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Histo-rycznymi we Francji (tom 2), a także wykonanie inwentarza i publikacja w internecie, grant Mini-stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). / Polska, Sehe: http://pther.eu/atoz/InwentarzATO Ztom2.htm Kierownik projektu.

11.   2019 - Digitalizacja i umieszczenie w internecie ksiąg sądowych kowalskich, grant Ministra Kul-tury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik.

12.   2019 - Digitalizacja i umieszczenie w internecie ksiąg sądowych przedeckich (wybór), grant Mini-stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik.

Anhang 5

Mitglied der Promotions- und Habilitationskommissionen

Mitglied der Habilitationskommissionen

2014 - Dr. Tomasz Łaszkiewicz, Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Warschau) / Polen (Mitglied)

2014 - Dr. Marian Wołkowski-Wolski, Universität im. Jana Pawła II (Krakau) / Polen (Mitglied)

2015 - Dr. Jerzy Kuzicki, Universität Rzeszów / Polen (Rezensent)

2015 - Dr. Przemysław Mrozowski, Kunstinstitut der Polnischen Akademie der Wissenschaften (War-schau) / Polen (Rezensent)

2017 - Dr. Andrzej Przegaliński, Universität von Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin / Polen (Rezensent)

2018 - Dr. Monika Salmon-Siama, (Lille, Frankreich), Universität Lille / Frankreich (Rezensent)

Promotionskomissionen

2016 - Mgr Adam Kromer, Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie, Uniwersytet Gdański – Universität Danzig / Polen (Rezensent)

2016 – Mgr Grzegorz Tomczak, Dziedzice Kurzyjamy XVI-XVII wieku. Studium z dziejów drobnej szlachty, Universität Zielona Góra / Polen (Rezensent)

2017 – Mgr Tomasz Rosiński, Staropolskie inskrypcje na terenie byłego województwa konińskiego, Universität Łódź (Rezensent)

2017 - Mgr. Jan Maria Jackowski, Ks. Jan Gnatowski (1855-1925) na tle epoki. Biografia historyczna, Kardinal Stefan Wyszyński Universität, Warschau / Polen (Rezensent)

2018 - Dr. Piotr Szczurowski, Heraldyczny ród Prusów na Mazowszu w XII-XVI wieku, Universität Ermland und Masuren, Olsztyn / Polen (Rezensent)

2019 - Mgr. Ewelina Wanke, Książę Ferdynand Radziwiłł, życie i prace (1834-1926) Universität Jana Kochanowskiego, Kielce (Rezensent)[1] Die Veröffentlichung mit meinem Artikel erschien in den USA und ich habe nie eine Kopie erhalten oder gesehen!

[2] Im Jahr 2016 habe ich hauptsächlich elektronische Projekte durchgeführt - Kronmetrik und die Stadt- und Landgericht von Płock.